Gin Shrub Spritz

  • 1.5 oz gin 
  • .5 oz lime juice 
  • .25 raspberry shrub
  • Top with sparkling water